อ่านวิพากษ์ มิเชล ฟูโกต์

Download PDF

Download ePub

อ่านวิพากษ์ มิเชล ฟูโกต์ เป็นหนังสือรวมบทความจำนวน 6 ชิ้นที่มุ่งเน้นทำความเข้าใจกระแสธารความคิดที่ส่งอิทธิพลต่อผลงานของฟูโกต์ รวมถึงข้อวิพากษ์ที่มีต่อแนวคิดของฟูโกต์ ทั้งในแง่มุมทางประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ปรัชญาการเมือง และรัฐศาสตร์ บทความแต่ละชิ้นก็ล้วนแต่สะท้อนให้เห็นเฉดทางความคิดของฟูโกต์ หลายชิ้นจัดได้ว่าเป็นผลงาน ‘คลาสสิก’ ของ ‘ครู’ ผู้ทำให้สังคมไทยรู้จักฟูโกต์ อีกหลายชิ้นเป็นผลงานของนักวิชาการรุ่นใหม่ที่เปิดพรมแดนการถกเถียงเกี่ยวกับฟูโกต์ให้กว้างขวางออกไป


Read online อ่านวิพากษ์ มิเชล ฟูโกต์

อ่านวิพากษ์ มิเชล ฟูโกต์.pdf


อ่านวิพากษ์ มิเชล ฟูโกต์

Authors: ธเนศ วงศ์ยานนาวา, ธงชัย วินิจจะกูล, สามชาย ศรีสันต์, อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง, จุฬารัตน์ ผดุงชีวิต, สลิสา ยุกตะนันทน์, อนุสรณ์ อุณโณ, จันทนี เจริญศรี

ISBN 13: 9789743159107

Publication Date: September, 2015

Publisher: สำนักพิมพ์ศยาม ร่วมกับ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Pages: 320

Format: Paperback

4.00 of 8


Read PDF

Read Book

อ่านวิพากษ์ มิเชล ฟูโกต์
0 Share 0 Share 0 Share 0 Share


Recent Books Download